Parle International Hotel, Mumbai (3 Star)
Parle International Hotel, Mumbai (3 Star)